Ние от фирма “Димов инвест” ЕООД, със седалище с адрес гр. Варна, ЗПЗ, Идентификационен номер/ Булстат: 148020800, Данъчен номер: BG148020800 декларираме, че обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, основно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – “GDPR”), Закон № 127/2005 Сб. за електронните съобщения с неговите изменения, и Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационното общество, с неговите изменения.

Ние съхраняваме заявки за контакт( Име, email) за определен период от време за целите на обслужването на клиентите, но не използваме предоставената от тях информация за маркетингови цели.